Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TÜZÜĞÜ VE BAŞVURU GÖNDERİMİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR 1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TÜZÜĞÜ.

1 1.1 TANIMLAR VE UYGULAMA KAPSAMI.
1 1.2 TÜZÜĞÜN KABULÜ.
2 1.3 AMAÇ VE YASAL DAYANAK.
2 1.4 TOPLANAN VERİLER.
2 1.5 VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ.
3 1.6 VERİ ALICILARI.
3 1.7 AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINA VERİ TRANSFERİ.
4 1.8 ADAYLARIN KENDİ VERİLERİYLE İLGİLİ HAKLARI.
4 2 BİR ADAY BAŞVURUSUNUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR.
5 3 GÜNCELLEMELER.
5 4 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TÜZÜĞÜ TANIMLAR VE UYGULAMA KAPSAMI

Gizliliğin ve kişisel verilerin korunmasının bir adayın meşru beklentilerinin bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, adayların Accor işe alım platformunu (bundan sonra "Platform" olarak anılacaktır) kullanmaları kapsamında kişisel veirlerinin nasıl kullanılabileceğini açıklayan güncel kişisel verilerin korunması tüzüğünü (bundan sonra "Tüzük" olarak anılacaktır) oluşturduk ve uygulamaya geçirdik. Platform, tescilli adresi 82 Rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANSA olan Accor SA şirketi tarafından yönetilmektedir. Accor SA, Accor Grubunun ana kuruluşudur. Şirket, (i) Accor Grubu tüzel kişilikleri (yani Accor SA ve onun tüm iştirakleri, bağlı şirketleri veya doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen tüzel kişilikleri) ve (ii) faaliyetlerini bir Accor Grubu markası altında gerçekleştiren diğer tüzel kişilikler (yani bir Accor Grubu tüzel kişiliğiyle bir isim hakkı kullanma veya yönetim anlaşması yapmış tüzel kişilikler) için daha verimli ve basitleştirilmiş işe alım süreci yönetimi amacıyla Platformu uygulamaya geçirmeyi tercih etmiştir. Bu işe alım, doğrudan söz konusu tüzel kişiliklerin çalışanları tarafından yönetilebilir. Dolayısıyla bu Tüzük, ister kurum dışı adaylarla ister kurum içi hareketli çalışanlarla ilgili olsun, bir Accor Grubu tüzel kişiliğinde veya bir isim hakkı kullanma anlaşması yapmış bir tüzel kişilikte işe başvuran adaylar için geçerlidir. Bu Tüzüğün amaçları bakımından, böylesi tüm kişiler ayrım gözetilmeksizin "Adaylar" olarak anılacaktır. LÜTFEN DİKKAT EDİN: Accor SA Platformun fonksiyonel özelliklerini ve tekniklerini tanımlamıştır ve onun Accor Grubunun menfaatleri doğrultusunda işleme koşullarının sürdürülmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla şirket veri kontrolörü olarak kabul edilir. İşe alım faaliyetine yardımcı olmak üzere Platformu kullanan her bir tüzel kişilik (bundan sonra "İşe Alan Tüzel Kişilik" olarak anılacaktır) sırayla bir veri kontrolörü haline gelir; dolayısıyla bu tüzel kişilik bu bakımdan karşılık gelen yerel yasalar ve düzenlemelerin hükümlerine dayalı olarak kendisinin işe alım faaliyetlerini gerçekleştirmek için toplanacak verilere ve bu verilerin ne şekilde kullanılacağına tek başına karar verir ve bundan mesuldür. Bu Tüzüğün amaçları bakımından, "kişisel veri", "işleme", "alıcı", "işleyici" terimleri, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde (GDPR) [Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 27 Nisan 2016 tarihli, kişisel verilerin işlenmesi bakımından gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 2016/679 sayılı Yönetmeliği] tanımlandığı şekilde yorumlanır. Dolayısıyla "kişisel veri" terimi, kimliği tanımlı veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ("veri öznesi") ilgili tüm bilgileri ifade eder; kimliği tanımlanabilir bir gerçek kişi, özelde bir isim, kimlik numarası, lokasyon verisi, çevrimiçi tanımlayıcı veya bu tür bir gerçek kişinin fiziksel, psikolojik, genetik, mental, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine dair bir veya daha fazla faktör gibi bir tanımlayıcıya atıfla doğrudan veya dolaylı olarak kimliği tanımlanabilen bir kişidir.

TÜZÜĞÜN KABULÜ
Adaylar, Accor SA ve İşe Alan Tüzel Kişiliğin adayla ilgili olarak bulundurduğu kişisel verilerin mahiyeti ve bu verilerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olabilmek için bu Tüzüğü dikkatli bir şekilde okumalıdırlar.

AMAÇ VE YASAL DAYANAK
Accor SA, bir İşe Alan Tüzel Kişilik olarak hareket etmediği durumlarda Adayların kişisel verilerini (i) Accor Grubunun tüzel kişiliklerinin ve Accor Grubu markası altında faaliyet gösteren diğer tüzel kişiliklerin işe alım faaliyetlerini daha etkin biçimde yönetebilmelerini sağlayacak bir platformu işletmekten (ii) Adayın isteği üzerine teklifleri paylaşmak ve uyarılar göndermekten (iii) Aday hesaplarını yönetmek ve takibini sağlamaktan ve (iv) istatistikler oluşturmaktan meydana gelen meşru menfaatlarine dayalı olarak işler. Her İşe Alan Tüzel Kişilik Adayın kişisel verilerini, kendi işe alım sürecini yönetmekten, boş iş pozisyonlarıyla eşelen Aday profillerini seçmekten, onların söz konusu işi gerçekleştirme niteliklerini ve kabiliyetlerini doğrulamaktan ve Adayın isteği üzerine sözleşme öncesi önlemler almaktan meydana gelen kendi meşru menfaatlerine dayalı olarak işler.

TOPLANAN VERİLER
Platformun kullanımı esnasında belirli alanlar zorunlu olarak işaretlenmiştir. Yani bu alan aday başvurularının kabulü için bir ön koşuldur. Eğer bir Aday söz konusu bilgiyi vermezse başvuru işleme alınmayacaktır. Adaylar, zorunlu olarak işaretlenmiş alanlarda istenen bilgileri verip vermemekte özgürdür. Bununla birlikte, ilgili bilgiler İşe Alan Tüzel Kişiliğin işe alım süreci esnasında bir başvuruyu değerlendirebilme imkanını sınırlayabilir. Karşılık gelen yerel yasalar ve düzenlemelerin hükümlerine bağlı olarak, İşe Alan Tüzel Kişilikler Platformu Adayın teklif edilen işle ilgili niteliklerini değerlendirmek için gerekli verileri toplamak amacıyla kullanabilirler. Veriler özelde aşağıdakilerle ilgili olabilir: Adayın kimliği ve iletişim bilgileri: tam ad, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, uyruğu, iletişim bilgileri (adres, kişisel telefon numarası, e-posta adresi), fotoğraflar ve daha geniş anlamda, Adayların normalde CV'lerinde sağladıkları tüm tanımlayıcı unsurlar; Adayın öğrenim, eğitim ve kariyeri: diplomalar ve eğitim sertifikaları, daha önceki mesleki deneyim, konuşulan yabancı diller, coğrafi hareketlilik ve daha genel anlamda Adayların normalde CV'lerinde sağladıkları tüm ilgili bilgiler; Adayların başvurularını gönderirken sağladıkları, CV'lerinde veya ön yazılarında özellikle belirtilebilecek tüm ilave bilgiler; Her bir İşe Alan Tüzel Kişilikte yürürlükte olan işe alım prosedürüne ve karşılık gelen yerel yasalar ve düzenlemelere bağlı olarak, üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler: işe alım ajanslarının değerlendirme raporları,mesleki ortamla ilgili referans doğrulamaları veya gerekli, uygun ve yasal olduğu durumlarda geçmiş sorgulamaları. Adaylar Platformun mobil versiyonunu kullandıklarında Accor SA, bunun için izin aldıktan sonra Adayların coğrafi konum verilerini işler. VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ İşe Alan Tüzel Kişilikler Adayın kişisel verilerini, mevcut Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak saklarlar. Her halükarda, bir Adayın hesabındaki kişisel veriler, Aday hesabının oluşturulmasını takip eden 3 ay süresince saklanır. Bu süre, Aday tarafından kabul edilmesi halinde aynı uzunluktaki bir süre için yenilenebilir.[RO1]Ayrıca Adaylar "Hesabı sil" fonksiyonuyla hesaplarını istedikleri zaman devredışı bırakabilirler.

VERİ ALICILARI
Adayların kişisel verileri aşağıdakilere yöneliktir: Accor SA'da Platformun ve Aday hesaplarının yönetiminden ve operasyonel bakımından sorumlu nitelikli personel; Accor SA'nın Platformu yönetmek üzere tutabileceği alt yükleniciler; teklifi yayınlayan İşe Alan Tüzel Kişilikte işe alım sürecine dahil olan nitelikli personel; Adayın kabul etmesi halinde, Adayın dosyasını gözden geçirebilecek ve benzer pozisyonları olduğunda Adayı davet edebilecek İşe Alan Tüzel Kişilikler; İşe Alan Tüzel Kişilik adına işe alım sürecine dahil olan kurum dışı alıcılar; ulusal güvenlik amaçları bakımından veya yasaların gerektirdiği durumlarda resmi talepler bağlamında yerel veya yabancı kamu otoriteleri. Kayıt formlarının doldurulmasına veya başvuruları için gerekli verilerin otomatik olarak doldurulmasına gerek kalmaksızın Platform üzerinde Adayın kimliğinin belirlenmesini basitleştirmek amacıyla Accor SA, Platformun mobil versiyonunda sosyal medyaya bağlanmak ve butür ağlardan verileri içe aktarmak üzere bir sistem teklif eder. Bu fonksiyonel özellikleri kullanan Adaylar, ilgili sosyal medya hesabından (örn. LinkedIn) herkese açık verilere ve bu fonksiyonel özellikleri kullanımları esnasında belirtilen diğer verilere erişmek üzere Accor SA'ya açıkça yetki vermiş olurlar.

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINA VERİ TRANSFERİ
Bu Tüzükte belirtilen amaçlar bakımından, Adayın kişisel verileri Avrupa'da sağlananlardan farklı seviyelerde koruma sağlayan ülkelerde bulunabilecek tüzel kişiliklere transfer edilebilir. Accor SA, kendi inisiyatifiyle ve bu tür transferler yürürlükteki mevzuat tarafından tanınan istisnalardan biri kapsamına girmediğinde uygun önlemleri alarak (yani standart Avrupa Komisyonu sözleşme hükümleri veya ABD'de oldupunda Gizlilik Kalkanı mekanizması altında alıcıların sertifikasyonu) kişisel verilerin Avrupa Birliği dışına transferini güvence altına alır. Her bir İşe Alan Tüzel Kişilik, yerel düzenlemelerin ihtiyaçları ve gerekliliklerine bağlı olarak kendisinin menşe olarak kurulduğu ülke dışına yapılacak veri transferlerini güvenceye almak amacıyla aynı önlemleri uygulamaya koymaktan sorumludur.

ADAYLARIN KENDİ VERİLERİYLE İLGİLİ HAKLARI
Adaylar, Accor SA ve İşe Alan Tüzel Kişiliklerin Adayla ilgili olarak topladıkları kişisel veriler hakkında bilgi edinme ve bunlara erişme hakkında sahiptirler. Adaylar ayrıca, kendi verilerini düzeltme, silme veya bu verilerin işlenmesini sınırlandırma hakkına da sahiptirler. Adaylar ayrıca veri taşınabilirliği ve ölümlerinden sonra verilerin işlenmesine yönelik talimatlar ("ölüm sonrası" direktifler olarak bilinir) verme hakkına da sahiptirler. Adaylar ayrıca, kendi verilerinin işlenmesine itiraz da edebilirler. Bu haklar ancak, Aday ile bir İşe Alan Tüzel Kişilik arasındaki sözleşme veya anlaşmanın düzgün biçimde ifasına zarar veremdiklerinde kullanılabilirler. Adaylar bu haklarını aşağıdakilerle iletişime geçerek kullanabilirler: Özellikle Platformun kullanımıyla veya Aday hesabının yönetilmesiyle bağlantılı olarak verilerin her türlü işlenmesi için talentandculture.careers.all@accor.com adresi; veya Özellikle işe alım prosedürleri (toplanan verilerin tanımı, bu verilerin kullanımı, prosedür bağlamında üçüncü taraflara başvurma vb.) esnasında İşe Alan Tüzel Kişilik tarafından gerçekleştirilen her türlü veri işleme için başvurunun yapıldığı tüzel kişilikteki başvuru kişisi. Adayın kişisel verilerinin gizliliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla, Adayın talebinin ele alınabilmesi için bu tür verilerin tanımlanabilmesi gereklidir. Bu amaçla, haklarını kullanan bir Adayın kimliğine dair herhangi bir makul şüphe durumunda Adaydan bir kimik kartı veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesinin bir nüshasını eklemesi istenebilir. Tüm talepler mümkün olduğunca erken ve yürürlükteki yasalara uygun olarak işleme alınacaktır. Son olarak, Adaylar ayrıca bir gözetim otoritesine şikayette bulunabilirler (Avrupa Birliği'ndeki gözetim otoritelerinin listesi: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) veya Accor Grubunun Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilirler: accorhotels.data.protection.officer@accor.com

BİR ADAY BAŞVURUSUNUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR
Adayların idari statüsü, başvuruda bulundukları ülkede halihazırda yasal olarak çalışmalarına izin verilen bir şekilde olmalıdır; bununla birlikte işe alım koşulları ilgili düzenlemelere göre farklılık gösterebilir ve İşe Alan Tüzel Kişiliğin ilgili yerel yasaları ve mevzuatına tabidir. Aday tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu son derece önemlidir çünkü bu tür bilgiler İşe Alan Tüzel Kişiliklere hızlı ve etkin bağlantı sağlar. Aday, başvurunun işleme alınmak üzere sunulduğuna ilişkin bir e-posta teyidi alır. Uygun durumlarda ayrıca, işe alım prosedürünün takibinin yapılması amacıyla İşe Alan Tüzel Kişilik tarafından Aday ile doğrudan iletişime geçilir. Accor SA, özellikle aşağıdaki durumlarda bir Aday hesabını kendi takdiriyle, derhal ve başka herhangi bir formalite olmaksızın devredışı bırakma veya silme hakkını saklı tutar: Platformun geçerli genel koşullara uymayan kullanımı; izinsiz bağlantılar, özellikle Platformun hileli kullanımı veya kimlik hırsızlığı için; otuz gün içerisinde tek bir Aday tarafından ellinin üzerinde başvuru gönderilmesi. Accor SA, bir Adayın hesabının devredışı bırakılması veya silinmesinin potansiyel sonuçlarıyla ilgili hiçbir mesuliyet kabul etmez.

GÜNCELLEMELER
​​​​​​​Tüzük ve bir başvurunun gönderilmesine ilişkin genel hüküm ve koşullar değişikliklere ve geliştirmelere tabidir. Tüzüğün ve bir başvurunun gönderilmesine ilişkin genel hüküm ve koşulların geçerli versiyonları her zaman Platform üzerinde yayınlanır.