นโยบายความเป็นส่วนตัว ​​​​​​​

กฎบัตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการส่งการสมัคร

1 กฎบัตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
1 1.1 คำจำกัดความและขอบเขตการใช้งาน
1 1.2 การยอมรับกฎบัตร
2 1.3 วัตถุประสงค์และหลักกฎหมาย
2 1.4 ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
2 1.5 ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
3 1.6 ผู้รับข้อมูล
3 1.7 การโอนข้อ
มูลออกนอกสหภาพยุโรป
4 1.8 สิทธิ์ของผู้สมัครต่อข้อมูลของตน
4 2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการส่งการสมัครของผู้สมัคร
5 3 การปรับปรุงข้อมูล
5 4 คำจำกัดความของกฎบัตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและขอบเขตการใช้งาน เราเข้าใจดีว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สมัครคาดหวังอย่างถูกต้องสมควร ด้วยเหตุนี้ เราจึงกำหนดและปรับใช้กฎบัตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปัจจุบัน (ต่อไปนี้เรียกว่า "กฎบัตร") ที่บรรยายถึงวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครภายใต้ขอบเขตการใช้งานของผู้สมัครในแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรของ Accor (ต่อไปนี้เรียกว่า "แพลตฟอร์ม") แพลตฟอร์มนี้ได้รับการจัดการโดยบริษัท Accor SA โดยมีสำนักงานจดทะเบียนที่ 82 Rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE Accor SA เป็นบริษัทแม่ของ Accor Group บริษัทตัดสินใจปรับใช้แพลตฟอร์มเพื่อให้การบริการจัดการการสรรหาบุคลากรตามขั้นตอนมีประสิทธิภาพและเรียบง่ายยิ่งขึ้น โดยมีขึ้นสำหรับ (1) นิติบุคคลของ Accor Group (หมายถึง Accor SA และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆ) และ (2) นิติบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ของ Accor Group (หมายถึง นิติบุคคลที่เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หรือสัญญาการบริหารจัดการกับนิติบุคคลของ Accor Group) การสรรหาบุคลากรนี้ได้รับการจัดการโดยตรงโดยพนักงานของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กฎบัตรจึงมีผลใช้กับผู้สมัครงานสำหรับงานที่นิติบุคคลของ Accor Group หรือนิติบุคคลที่เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หรือสัญญาการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะสำหรับผู้สมัครจากภายนอก หรือพนักงานที่ย้ายตำแหน่งเป็นการภายใน ในกฎบัตรนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดจะกล่าวถึงโดยรวมโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็น "ผู้สมัคร" โปรดทราบ: Accor SA ได้กำหนดลักษณะการทำงานและข้อมูลเชิงเทคนิคของแพลตฟอร์ม และดำเนินการให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาสภาพการใช้งานเพื่อผลประโยชน์ของ Accor Group ดังนั้น บริษัทจึงถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูล นิติบุคคลแต่ละแห่งที่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อช่วยเหลือการรับสมัครงาน (ต่อไปนี้เรียกว่า "นิติบุคคลที่รับสมัครงาน") จึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลด้วยเช่นกัน และจึงเป็นผู้กำหนดและรับผิดชอบข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม รวมถึงวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการรับสมัครงาน โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในกฎบัตรนี้ คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" "การประมวลผล" "ผู้รับ" "ผู้ประมวลผล" จะเป็นไปตามการตีความตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) [ข้อบังคับ (EU) ฉบับที่ 2016/679 แห่งรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีในวันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าได้การคุ้มครองบุคคลธรรมดาในเรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าว] คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" จึงหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่มีการระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ ("ผู้ให้ข้อมูล") บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือผู้ที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเมื่ออ้างอิงจากข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลสถานที่ตั้ง ข้อมูลระบุตัวตนทางออนไลน์ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางร่างกาย ทางสรีระ ทางพันธุกรรม ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลธรรมดาดังกล่าว การยอมรับกฎบัตร ผู้สมัครต้องอ่านกฎบัตรอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Accor SA และนิติบุคคลที่รับสมัครงานเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้สมัคร รวมถึงวิธีการใช้งานข้อมูลดังกล่าว วัตถุประสงค์และหลักกฎหมาย ในกรณีที่ Accor SA ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลที่รับสมัครงาน Accor SA จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องโดยประกอบด้วย (1) การดำเนินงานของแพลตฟอร์มเพื่อให้นิติบุคคลของ Accor Group และนิติบุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ของ Accor Group สามารถบริหารจัดการการรับสมัครของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การแจ้งข้อเสนอและการแจ้งเตือนเมื่อผู้สมัครร้องขอ (3) การจัดการและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามบัญชีของผู้สมัคร และ (4) การสร้างข้อมูลสถิติ นิติบุคคลที่รับสมัครงานทุกรายจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง โดยประกอบด้วยการบริหารจัดการการรับสมัครงาน การคัดเลือกประวัติของผู้สมัครที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ว่าง การตรวจสอบยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ประกาศ และการทำมาตรการก่อนทำสัญญาตามที่ผู้สมัครร้องขอ ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ในระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์ม ช่องใส่ข้อมูลบางช่องจะระบุไว้ว่าเป็นช่องที่ต้องระบุ ช่องใส่ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องมีก่อนการยอมรับการสมัครของผู้สมัคร การสมัครจะไม่ได้รับการดำเนินการหากผู้สมัครไม่สามารถส่งข้อมูลที่ร้องขอได้ ผู้สมัครมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลที่ร้องขอในช่องที่ระบุไว้ว่าต้องระบุหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็อาจจำกัดความสามารถของนิติบุคคลที่รับสมัครงานในการพิจารณาการสมัครในระหว่างขั้นตอนการว่าจ้าง นิติบุคคลที่รับสมัครงานสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสำหรับงานที่รับสมัคร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้มักจะรวมถึง ข้อมูลแสดงตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้สมัคร ได้แก่ ชื่อและนามสกุล เพศ วันและสถานที่เกิด สัญชาติ ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ที่อยู่อีเมล) รูปถ่าย และองค์ประกอบโดยกว้างอื่นใดที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในประวัติย่อของผู้สมัครตามปกติ, การศึกษา การฝึกอบรม และอาชีพของผู้สมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรชั้นสูงและใบรับรองการฝึกอบรม ประสบการในการทำงานในอดีต ภาษาต่างประเทศที่สามารถพูดได้ การย้ายถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลโดยกว้างอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในประวัติย่อของผู้สมัครตามปกติ เป็นต้น, ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ผู้สมัครได้ให้ขณะส่งใบสมัครที่อาจระบุไว้ในประวัติย่อหรือจดหมายแนะนำไว้โดยเฉพาะ, ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการรับสมัครของแต่ละนิติบุคคลที่รับสมัครงานและกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประเมินจากตัวแทนจัดหางาน การตรวจสอบยืนยันผู้อ้างอิงเกี่ยวกับการทำงาน หรือการตรวจสอบภูมิหลัง ทั้งนี้หากจำเป็น เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้สมัครใช้แพลตฟอร์มในรุ่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Accor SA จะประมวลผลข้อมูลตำแหน่งภูมิศาสตร์หลังจากได้รับคำยินยอมให้ทำได้ ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล นิติบุคคลที่รับสมัครงานจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นระยะเวลาตามที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของผู้สมัครจะได้รับการจัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือนนับจากการสร้างบัญชีของผู้สมัคร ช่วงเวลานี้จะสามารถต่อเวลาได้ด้วยระยะเวลาเดียวกันนี้หลังจากที่ผู้สมัครตกลงยินยอม [RO1]ผู้สมัครยังสามารถปิดใช้งานบัญชีได้ทุกเมื่อโดยใช้ฟังก์ชัน "ลบบัญชี" ผู้รับข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครมีไว้ให้สำหรับบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ บุคลากรที่มีคุณสมบัติของ Accor SA ที่รับผิดชอบการจัดการและการบำรุงรักษาการใช้งานแพลตฟอร์มและบัญชีของผู้สมัคร, ผู้รับเหมารายย่อยที่ Accor SA อาจว่าจ้างให้บริหารจัดการแพลตฟอร์ม, บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัครงานของนิติบุคคลที่รับสมัครงานที่ประกาศงาน, นิติบุคคลที่รับสมัครงานที่มีความสามารถในการตรวจสอบไฟล์ของผู้สมัคร และเชิญชวนผู้สมัครหากมีตำแหน่งที่ใกล้เคียงว่างอยู่ ทั้งนี้เมื่อผู้สมัครยินยอม, ผู้รับข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัครงานของนิติบุคคลที่รับสมัครงาน, หน่วยงานราชการของท้องถิ่นหรือต่างประเทศเมื่อมีการร้องขออย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางความมั่นคงของประเทศหรือเมื่อกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การระบุตัวตนของผู้สมัครบนแพลตฟอร์มทำได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้ หรือให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครโดยอัตโนมัติ Accor SA จะเสนอให้ระบบบนแพลตฟอร์มรุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้สามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย และนำเข้าข้อมูลจากเครือข่ายดังกล่าวได้ ผู้สมัครที่ใช้คุณสมบัติทางการใช้งานเหล่านี้จะอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ Accor SA สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะจากบัญชีโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องของผู้สมัคร (เช่น LinkedIn) และข้อมูลอื่นๆ ที่กล่าวถึงในระหว่างการใช้งานคุณสมบัติทางการใช้งานเหล่านี้ การโอนข้อมูลออกนอกสหภาพยุโรป เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในกฎบัตรนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะสามารถได้รับการโอนย้ายให้กับนิติบุคคลที่อาจอยู่ในประเทศที่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากระดับการคุ้มครองในยุโรป Accor SA จะกำหนดให้มีการดูแลความปลอดภัยในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปภายนอกสหภาพยุโรป และหากการโอนย้ายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดไว้โดยข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จะกำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม กล่าวคือข้อกำหนดในสัญญาตามประเภทของคณะกรรมาธิการยุโรปตามมาตรฐาน หรือใบรับรองของผู้รับภายใต้หลักเกณฑ์ Privacy Shield ที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกา นิติบุคคลที่รับสมัครงานแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการเดียวกันนี้ เพื่อดูแลความปลอดภัยของการโอนย้ายข้อมูลไปนอกประเทศโดยมีที่ตั้งของนิติบุคคลเป็นถิ่นกำเนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและข้อกำหนดของข้อบังคับในท้องถิ่น สิทธิ์ของผู้สมัครต่อข้อมูลของตน ผู้สมัครมีสิทธิ์ในการรับข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ Accor SA และนิติบุคคลที่รับสมัครงานเก็บรวบรวม ผู้สมัครยังมีสิทธิ์ในการแก้ไข ลบ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลของตน ผู้สมัครยังมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล และออกคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลหลังเสียชีวิต (เรียกว่าคำสั่ง "หลังเสียชีวิต") นอกจากนี้ ผู้สมัครยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของตนได้ สิทธิ์เหล่านี้จะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อไม่ขัดกับสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้สมัครและนิติบุคคลที่รับสมัครงาน ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิ์ของตนได้โดยติดต่อ: ที่อยู่ตามปกติที่ talentandculture.careers.all@accor.com โดยเฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มและการจัดการบัญชีของผู้สมัคร หรือบุคคลอ้างอิงของนิติบุคคลที่รับสมัครงานที่ได้ส่งการสมัครให้ โดยเฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยนิติบุคคลรายนี้ในระหว่างขั้นตอนการรับสมัครงาน (นิยามของข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ข้อมูลเหล่านี้ การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามภายใต้ขอบเขตของกระบวนการ ฯลฯ) เพื่อปกป้องความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร จึงจำเป็นต้องสามารถระบุข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่มีการร้องขอ เพื่อดำเนินการดังกล่าวในกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยอันสมควรเกี่ยวกับตัวตนของผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์นี้ ผู้สมัครอาจถูกขอให้แนบสำเนาเอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง การร้องขอทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการโดยเร็วที่สุด และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ สุดท้ายนี้ ผู้สมัครยังสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล (รายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลในสหภาพยุโรป: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Accor Group ได้ที่: accorhotels.data.protection.officer@accor.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการส่งการสมัครของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีสถานะทางฝ่ายปกครองในลักษณะที่ผู้สมัครควรได้รับการอนุญาตให้สามารถทำงานในประเทศที่สมัครได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี เงื่อนไขการว่าจ้างอาจแตกต่างกันไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลที่รับสมัครงาน ความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครระบุนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้สามารถทำการติดต่อกับนิติบุคคลที่รับสมัครงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันว่าการสมัครได้เข้าสู่กระบวนการประมวลผลแล้ว ผู้สมัครยังอาจได้รับการติดต่อจากนิติบุคคลที่รับสมัครเพื่อติดตามขั้นตอนการรับสมัครหากเหมาะสม Accor SA ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานหรือลบบัญชีของผู้สมัครตามดุลยพินิจของบริษัทได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการแจ้งอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ การใช้งานแพลตฟอร์มไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปในปัจจุบัน, การเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะการใช้งานแพลตฟอร์มโดยฉ้อฉล หรือโจรกรรมตัวตน, การส่งการสมัครมากกว่า 50 รายการโดยผู้สมัครรายเดียวในแพลตฟอร์มภายในระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ Accor SA จะไม่รับผิดชอบผลที่เกิดจากการปิดใช้งานหรือการลบบัญชีของผู้สมัคร การปรับปรุงข้อมูล กฎบัตรและข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการส่งใบสมัครนั้นอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ กฎบัตรและข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการส่งใบสมัครในรุ่นที่ถูกต้อง จะประกาศไว้ในแพลตฟอร์มเสมอ