PLATFORMA REKRUTACYJNA ACCOR
OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA KANDYDATUR
I POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW

Data ostatniej aktualizacji: 30/04/2019

Wydawcą Platformy Rekrutacyjnej jest firma Accor - spółka akcyjna posiadająca siedzibę pod adresem 82 rue Henri Farman 92130 Issy-les-Moulineaux, zarejestrowana we francuskim rejestrze handlowym i spółek w Nanterre pod numerem 602 036 444, posiadająca następujący wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 93 602 036 444 oraz numer telefonu: +33 (0)1 45 38 86 00 i adres e-mail: support@ines-helpdesk.freshdesk.com (zwana dalej „Accor SA” lub „my”).
Dyrektorem publikacji Platformy Rekrutacyjnej jest Pan Sébastien Bazin.
Platforma Rekrutacyjna jest obsługiwana przez:
Interxion 
Hanauer Landstraße 298 
60314 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Nr telefonu: + 49 69 40 147 – 0
E-mail: de.info@interxion.com 1) Opis Platformy Rekrutacyjnej
Accor SA jest spółką dominującą Grupy Accor. Podjęła ona decyzję o utworzeniu Platformy rekrutacyjnej (zwanej dalej „Platformą Rekrutacyjną”) umożliwiającej (i) podmiotom „Grupy Accor” (a mianowicie Accor SA i wszelkim podmiotom zależnym, stowarzyszonym lub innym podmiotom kontrolowanym bezpośrednio lub pośrednio przez Accor SA) oraz (ii) innym podmiotom działającym pod marką Grupy Accor (podmiotom, które zawarły umowę franczyzową lub umowę o zarządzanie z którymkolwiek z podmiotów wchodzących w skład Grupy Accor), skuteczniejsze i prostsze zarządzanie ich procedurami rekrutacyjnymi. Wspomnianymi procesami rekrutacyjnymi mogą zarządzać bezpośrednio pracownicy zainteresowanych podmiotów bądź w całości lub częściowo zewnętrzne agencje rekrutacyjne, które dysponują z tego tytułu własnym dostępem do Platformy Rekrutacyjnej.
W związku z powyższym, niniejsze „Ogólne warunki składania kandydatur i polityka ochrony danych osobowych kandydatów” (zwane dalej „Warunkami Ogólnymi”) mają zastosowanie do kandydatów (a także ich ewentualnych przedstawicieli, zwanych dalej „Kandydatami” lub „Użytkownikami”) na stanowisko w którejkolwiek z jednostek wchodzących w skład Grupy Accor lub w jednostce z nią powiązanej umową franczyzową lub umową o zarządzanie (zwanej osobno „Jednostką Rekrutującą” i łącznie „Jednostkami Rekrutującymi”).

2) Zakres stosowania
Dostęp i korzystanie z Platformy Rekrutacyjnej musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi Warunkami Ogólnymi. Regulują one stosunki umowne istniejące między Użytkownikiem a spółką Accor SA wówczas, gdy Użytkownik korzysta z Platformy Rekrutacyjnej. Korzystając z Platformy Rekrutacyjnej, Użytkownik akceptuje Warunki Ogólne. 

Treść Warunków Ogólnych jest dostępna bezpośrednio na Platformie Rekrutacyjnej i można ją w dowolnym momencie sprawdzić. Accor SA zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji według własnego uznania. Zmodyfikowane Warunki Ogólne wejdą w życie z dniem ich opublikowania na Platformie Rekrutacyjnej i zostaną uznane za przyjęte bez zastrzeżeń przez dowolnego Kandydata, który będzie korzystać z Platformy Rekrutacyjnej po ich opublikowaniu. Accor SA poinformuje Kandydata o wszelkich istotnych zmianach w treści Warunków Ogólnych w dowolny sposób, w tym poprzez zamieszczenie w tym celu odpowiedniego banera na Platformie Rekrutacyjnej. Obowiązującymi Warunkami Ogólnymi są te, które obowiązują w chwili korzystania z Platformy Rekrutacyjnej.

3) Konto Kandydata
Aby uzyskać dostęp do Platformy Rekrutacyjnej i móc z niej korzystać, każdy Kandydat musi zalogować się za pomocą utworzonego wcześniej konta. 
Utworzenie konta Kandydata odbywa się za pośrednictwem strony głównej Platformy Rekrutacyjnej. Kandydat jest proszony o wpisanie w specjalnie do tego przeznaczonych polach swojego adresu e-mail i hasła. Aby móc łatwiej zidentyfikować się na Platformie Rekrutacyjnej, Kandydat może również połączyć się z nią poprzez portal społecznościowy i zaimportować swoje dane z tego portalu. Poprzez korzystanie ze wspomnianych funkcji Kandydaci udzielają firmie Accor SA wyraźnej zgody na dostęp do danych publicznych dotyczących swojego konta w obrębie danego portalu społecznościowego (np. LinkedIn, Facebook, Yahoo itp.), a także innych danych udostępnionych podczas korzystania z tychże funkcji. 
Podczas zakładania konta i korzystania z niego oraz składania każdej aplikacji, Kandydat zobowiązuje się do udostępnienia dokładnych, kompletnych i aktualnych danych. 
Kandydat zobowiązuje się nie zakładać ani nie korzystać z kont innych niż te pierwotnie utworzone, bez względu na to, czy działa w swoim imieniu, czy w imieniu stron trzecich. 
Kandydat jest w szczególności zobowiązany do zachowania poufności nazwy użytkownika i hasła, umożliwiających mu dostęp do Platformy Rekrutacyjnej. Przyjmuje on do wiadomości fakt, iż cały dostęp do Platformy Rekrutacyjnej i korzystanie z niej za pośrednictwem jego konta odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność, chyba że będzie w stanie wykazać nieuczciwe korzystanie niewynikające z jego winy ani zaniedbania. W związku z tym Kandydat zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym serwis wsparcia Platformy Rekrutacyjnej, pisząc na adres support@ines-helpdesk.freshdesk.com w przypadku utraty lub kradzieży jego identyfikatorów bądź jakiegokolwiek przywłaszczenia lub nieuczciwego wykorzystania jego konta. 
Konto Kandydata ulegnie dezaktywacji, jeśli nie będzie używane przez okres 2 lat.
Spółka Accor SA zastrzega sobie prawo do dezaktywacji lub usunięcia konta Kandydata bez opóźnień ani zbędnych formalności, w szczególności w przypadku:
- korzystania z Platformy Rekrutacyjnej niezgodnie z Ogólnymi Warunkami, tj. zobowiązaniami wynikającymi z artykułów od 1. do 10. Warunków Ogólnych;
- korzystania z Platformy Rekrutacyjnej niezgodnie z obowiązującymi przepisami;
- nieautoryzowanego połączenia, w szczególności poprzez nieuczciwe korzystanie z Platformy Rekrutacyjnej lub uzurpację identyfikatorów;
- złożenia przez Kandydata ponad 50 kandydatur na Platformie Rekrutacyjnej przez okres 30 dni.
Accor SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, jakie mogą wyniknąć na skutek dezaktywacji lub usunięcia konta Kandydata.

4) Korzystanie z Platformy Rekrutacyjnej
Każdy Kandydat musi mieć uregulowany swój status administracyjny, aby móc pracować w kraju, w którym ubiega się o dane stanowisko, przy czym przyjmuje się, że warunki zatrudnienia różnią się w zależności od obowiązujących przepisów i są podporządkowane lokalnym wytycznym Jednostek Rekrutujących.
Każdy Kandydat jest odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z Platformy Rekrutacyjnej. 
Kandydat nie może podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Platformy Rekrutacyjnej, a ogólniej rzecz ujmując, jej prawidłowemu funkcjonowaniu. W szczególności nie może korzystać z Platformy Rekrutacyjnej w sposób, jaki mógłby zakłócić funkcjonowanie lub uszkodzić wspomnianą Platformę, serwery, sieci lub inne elementy stanowiące własność grupy Accor SA i/lub podmiotów trzecich, w tym poprzez świadome wprowadzanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania.
Kandydat musi zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi, a tym samym nie korzystać z Platformy Rekrutacyjnej w sposób, który stanowiłby naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, atak na osoby (w tym zniesławienie, zniewagi, obelgi itp.), a także naruszenie prawa do wizerunku dóbr i/lub osób oraz poszanowania życia prywatnego lub naruszenie porządku publicznego i/lub dobrych obyczajów. Kandydat zobowiązuje się z tego tytułu do niestosowania następujących praktyk:
- wykorzystywania Platformy Rekrutacyjnej do celów publikowania, przekazywania lub udostępniania komukolwiek wszelkich treści nielegalnych, szkodliwych, grożących, obraźliwych, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych, nienawistnych, nękających, wychwalających zbrodnie przeciwko ludzkości lub terroryzm, podżegających do nienawiści lub przemocy, zakłócających prywatność innych osób lub godność ludzką bądź w inny sposób sprzeciwiających się obowiązującym przepisom;
- stosowania Platformy Rekrutacyjnej do celów kopiowania, przechowywania, modyfikowania, wykorzystywania lub rozpowszechniania materiałów lub dzieł chronionych prawem autorskim (baz danych, stron internetowych, zdjęć, elementów tekstowych, obrazów itp.), na których wykorzystanie ich autor lub właściciel nie udzielił wyraźnej zgody (bez względu na to, czy jest nim spółka Accor SA, czy podmiot trzeci);
- korzystania z Platformy Rekrutacyjnej w nielegalnym celu i/lub niezgodnie z OWU.

5) Własność intelektualna
Marka „Accor”, a także wszystkie znaki graficzne lub nie, a ogólniej rzecz ujmując wszystkie inne znaki, ilustracje, obrazy i logo pojawiające się na Platformie Rekrutacyjnej (zwane dalej „Znakami ") są i pozostają wyłączną własnością spółki Accor SA lub zostają przyznane firmie Accor SA na zasadzie licencji.
Platforma Rekrutacyjna i wszystkie zawarte w niej elementy graficzne, tekstowe, wizualne i fotograficzne, a w szczególności wszystkie ilustracje, obrazy, rysunki, fotografie, postacie, teksty, elementy dekoracyjne, tryby prezentacji, grafiki lub wszelkie inne elementy Platformy (zwane dalej „Treścią”) są i pozostają wyłączną własnością spółki Accor SA lub są przyznane firmie Accor SA na zasadzie licencji i chronione prawami własności intelektualnej.   
Znaki, Platforma Rekrutacyjna i/lub jej Treść nie mogą być w żadnym wypadku w całości ani częściowo modyfikowane, powielane, przedstawiane, rozpowszechniane, wyświetlane, sprzedawane ani dostarczane wraz z dziełami pochodnymi lub innymi na jakimkolwiek nośniku.  
Korzystanie z całości lub części Znaków, Platformy Rekrutacyjnej i/lub Treści, w tym ich pobieranie, powielanie, przekazywanie lub przedstawianie w celach innych niż przewidziane w Warunkach Ogólnych, jest surowo zabronione. 
Z zastrzeżeniem zgodności z Warunkami Ogólnymi, spółka Accor SA przyznaje Kandydatom osobiste, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo dostępu do Platformy Rekrutacyjnej.
Kandydatom surowo zabrania się:
- kopiowania, powielania, przedstawiania, rozpowszechniania i publikacji - na stałe lub tymczasowo - całości lub części Platformy Rekrutacyjnej i/lub jej Treści i/lub Znaków w dowolny sposób i za pomocą jakiegokolwiek, znanego lub nieznanego dotychczas nośnika; 
- tworzenia dzieł pochodnych na podstawie Platformy Rekrutacyjnej i/lub jej Treści i/lub Znaków;
- modyfikowania, tłumaczenia, dostosowywania i reorganizacji całości lub część Platformy Rekrutacyjnej i/lub jej Treści i/lub Znaków; 
- dezasemblacji, dekompilacji i odtwarzania kodu źródłowego na Platformie Rekrutacyjnej i/lub jej Treści;
- dystrybuowania, przekazywania, rozpowszechniania, sprzedawania, wynajmowania, powierzania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy ACCOR, całości lub części Platformy Rekrutacyjnej i/lub jej Treści i/lub jej Znaków.

6) Polityka ochrony danych osobowych
Wiemy, że ochrona prywatności i danych osobowych stanowi integralną część uzasadnionych oczekiwań Kandydatów. Dlatego ustanowiliśmy i wdrożyliśmy niniejszą politykę opisującą sposób, w jaki dane osobowe Kandydatów mogą być wykorzystywane w kontekście korzystania przez nich z Platformy Rekrutacyjnej.

NOTA BENE: Spółka Accor SA określiła funkcjonalne i techniczne właściwości Platformy Rekrutacyjnej i zapewnia jej utrzymanie w warunkach operacyjnych, działając w interesie Grupy Accor. Z tego tytułu występuje ona w charakterze administratora danych.
Każda Jednostka Rekrutująca prowadząca rekrutację za pośrednictwem Platformy Rekrutacyjnej - samodzielnie lub z pomocą zewnętrznych agencji lub firm - pełni również ze swojej strony rolę administratora danych, o ile jednostka ta samodzielnie i na swoją własną odpowiedzialność określi dane, jakie należy zebrać, a także sposób ich wykorzystania do celów przeprowadzenia procedur rekrutacyjnych, zgodnie z ewentualnymi, specyficznymi przepisami lokalnymi. Dane kontaktowe Jednostki Rekrutacyjnej są dostępne w opisie danego stanowiska.
W Warunkach Ogólnych uzgodniono, że terminy „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „odbiorca”, „podmiot przetwarzający” mają znaczenie, jakie zostało im przypisane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych RODO (Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych).
Zatem „dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); za „możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną” uznaje się osobę fizyczną, którą można zidentyfikować w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności poprzez odniesienie do elementów identyfikacyjnych, takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online, bądź też do jednego lub więcej specyficznych elementów charakterystycznych dla jego fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.
Kandydaci muszą uważnie przeczytać treść polityki ochrony danych w celu uzyskania informacji o charakterze danych osobowych, które spółka Accor SA i Jednostka Rekrutująca posiadają na ich temat, a także o sposobie, w jakim dane te są przez nie wykorzystywane.
Korzystając z Platformy Rekrutacyjnej Kandydaci potwierdzają, że przeczytali i zrozumieli treść Warunków Ogólnych, a w szczególności niniejszego artykułu 6, oraz że mogli - na swoje życzenie - zachować ich kopię. 
A) Zamierzone cele i podstawa prawna
Kiedy nie występuje w charakterze Jednostki Rekrutującej, spółka Accor SA przetwarza dane osobowe Kandydatów w celu zarządzania dostępem i prawidłowym funkcjonowaniem Platformy Rekrutacyjnej. Takie przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na prowadzeniu platformy umożliwiającej podmiotom należącym do Grupy Accor i innym podmiotom działającym pod marką Accor skuteczniejsze zarządzanie swoimi procedurami rekrutacyjnymi.
Każda Jednostka Rekrutująca przetwarza dane osobowe Kandydatów w celu zarządzania procesem rekrutacji i znalezienia odpowiednich profili na pokrycie wakatów. Przetwarzanie to opiera się na jej uzasadnionym interesie w zarządzaniu rekrutacją, doborze profili kandydatów odpowiadających stanowiskom, jakie mają zostać obsadzone, weryfikacji ich kwalifikacji i zdolności do zajmowania danego stanowiska, a także na wprowadzeniu w życie ustaleń poprzedzających zawarcie umowy na wniosek Kandydata.
B) Gromadzone dane
W celu utworzenia konta Kandydata i zarządzania nim, Accor SA zbiera dane logowania kandydata oraz informacje dotyczące korzystania przez niego z Platformy Rekrutacyjnej (logi logowania itp.). Aby umożliwić Kandydatom łatwą identyfikację na Platformie Rekrutacyjnej bez konieczności wypełniania formularza rejestracyjnego lub automatycznego wpisywania danych niezbędnych do złożenia przez nich kandydatury, Accor SA proponuje system łączenia z platformą za pośrednictwem portalu społecznościowego oraz importowania z niego danych. Poprzez korzystanie z powyższych funkcji Kandydaci udzielają firmie Accor SA wyraźnej zgody na dostęp do danych publicznych swojego konta w obrębie danego portalu społecznościowego (np.  LinkedIn, Facebook, Yahoo itp.), a także innych danych udostępnionych podczas korzystania z tychże funkcji. 
Jeśli Użytkownik nie przekaże spółce Accor SA żądanych informacji, może ona nie być w stanie udzielić mu dostępu do Platformy Rekrutacyjnej.
W ramach korzystania z Platformy Rekrutacyjnej niektóre pola oznaczone zostały jako obowiązkowe. Pola te warunkują dopuszczalność złożonych wniosków. Brak podania przez Kandydata żądanych informacji może uniemożliwić Jednostce Rekrutującej rozpatrzenie złożonej kandydatury.
Kandydaci mogą nie wpisywać informacji w polach, które nie są oznaczone jako obowiązkowe. W zależności od charakteru tychże informacji może to jednak ograniczać zdolność Jednostki Rekrutującej do uwzględnienia złożonej aplikacji podczas procesu rekrutacji.
W zależności od specyfiki danych przepisów lokalnych, Jednostki Rekrutujące zbierają za pośrednictwem Platformy Rekrutacyjnej dane niezbędne do dokonania oceny zdolności Kandydata do zajmowania proponowanego stanowiska. Dane te mogą w szczególności dotyczyć:
Tożsamości i danych kontaktowych Kandydata: nazwisko, imię, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres, osobisty numer telefonu, adres e-mail), zdjęcie i, ogólniej, wszelkie elementy identyfikacyjne udostępnione w standardowy sposób przez Kandydata w jego życiorysie; 
Wykształcenia i kariery zawodowej Kandydata: dyplomy i certyfikaty szkoleniowe, wcześniejsze doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, sytuacja w zakresie mobilności geograficznej oraz, ogólniej rzecz ujmując, wszelkie istotne informacje udostępnione w standardowy sposób przez Kandydata w jego życiorysie;
Wszelkich innych informacji dostarczonych przez Kandydata w momencie składania kandydatury, które mogą być zawarte w jego życiorysie lub liście motywacyjnym;
W zależności od procedury rekrutacji wprowadzonej przez każdą Jednostkę Rekrutującą i zależnie od lokalnych przepisów, informacji uzyskanych od stron trzecich: sprawozdanie z oceny firm rekrutujących, kontrole referencyjne w środowisku zawodowym lub sprawdzenie przeszłości, gdy okaże się to konieczne, właściwe i zgodne z prawem. 
Ogólnie rzecz ujmując Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich aktualnych, dokładnych, kompletnych i jednoznacznych danych osobowych. Dokładność dostarczanych przez Kandydatów informacji jest niezwykle istotna, gdyż umożliwiają one szybki i skuteczny kontakt z Jednostkami Rekrutującymi.
Kandydat nie może udostępniać za pośrednictwem Platformy Rekrutacyjnej informacji, które mogłyby ujawniać poufne dane (np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, informacje o zdrowiu lub orientacji seksualnej) bądź jakiekolwiek inne informacje dotyczące ewentualnych wykroczeń lub wyroków skazujących, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo krajowe.
C) Odbiorcy danych
Dane osobowe Kandydatów są przekazywane:
- upoważnionemu personelowi spółki Accor SA, odpowiedzialnemu za zarządzanie i utrzymanie w warunkach operacyjnych Platformy Rekrutacyjnej i kont Kandydatów;
- firmie Oracle, jako dostawcy usług „Taleo” wykorzystywanych przez Accor SA do obsługi Platformy Rekrutacyjnej; Oracle występuje w charakterze podwykonawcy firmy Accor SA wyłącznie do celów realizacji umowy o świadczenie usług zawartej między oboma podmiotami;
- innym podwykonawcom, do których firma Accor SA może odwołać się w związku z funkcjonowaniem Platformy Rekrutacyjnej, wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z danym usługodawcą;
- upoważnionym osobom zaangażowanym w proces rekrutacji w Jednostce Rekrutującej oraz osobom upoważnionym przez Dział Zasobów Ludzkich, IT i Prawny Jednostki Rekrutującej;
- zewnętrznym usługodawcom wybranym przez Jednostkę Rekrutującą do uczestnictwa w procesie rekrutacji (firmom rekrutacyjnym, dostawcom usług testowania i oceny kandydatów itp.);
- lokalnym lub zagranicznym organom publicznym w kontekście ewentualnych oficjalnych wniosków, jakie mogą zostać wystosowane do celów zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub wówczas, gdy jest to wymagane przez prawo.
Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim (organom publicznym, zewnętrznym konsultantom, inwestorom) w następujących okolicznościach:
- w kontekście połączenia lub przejęcia całości lub części Jednostki Rekrutującej, w którym bierze udział strona trzecia, na co Użytkownik wyraża zgodę;
- w odpowiedzi na wszelkiego rodzaju postępowania sądowe lub administracyjne bądź działania egzekucyjne na wniosek właściwych organów;
- w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, ochrony praw i/lub zapewnienia bezpieczeństwa osoby fizycznej, ochrony praw i własności Jednostki Rekrutującej, w tym dopilnowania przestrzegania niniejszej polityki ochrony danych i zapobieżenia wystąpieniu problemów w zakresie bezpieczeństwa lub problemów technicznych.
D) Okres przechowywania danych
Jednostki Rekrutujące zachowują dane osobowe Kandydatów przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym artykule 6 i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku odrzucenia kandydatury Jednostka Rekrutująca powiadomi Kandydata, jeśli zechce zachować jego akta, aby dać mu możliwość sprzeciwienia się ich zachowaniu. Jeśli Kandydat nie sprzeciwi się zachowaniu jego akt, Jednostka Rekrutująca będzie przechowywać tę dokumentację przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu ze wspomnianym Kandydatem. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres tylko pod warunkiem, że Kandydat udzieli na to wyraźnej zgody.
Po upływie tych terminów dane Kandydatów będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi terminami przedawnienia (na ogół przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu z Kandydatem). 
W każdym wypadku konto Kandydata ulegnie automatycznej dezaktywacji po upływie 2 lat od ostatniej interwencji Kandydata na Platformie. 
Kandydat może również w dowolnym momencie samodzielnie dezaktywować swoje konto, korzystając z funkcji „Dezaktywacja”. 
Przez cały okres aktywności konta Kandydata Jednostki Rekrutujące mogą przeglądać akta Kandydata i żądać ich udostępnienia w przypadku, gdy będą dysponować wakatami odpowiadającymi profilowi kandydata. 
E) Transfer danych poza Unię Europejską
Do celów określonych w niniejszym artykule 6 możemy przesyłać dane osobowe Kandydatów podmiotom, które mogą znajdować się w krajach zapewniających inne poziomy ochrony danych osobowych niż te proponowane na terenie Europy.
Spółka Accor SA zabezpiecza przekazy danych osobowych, których jest inicjatorem poza terenem Unii Europejskiej, i nie podlega żadnym wyjątkom przewidzianym przez obowiązujące przepisy. Dokonuje tego poprzez wdrożenie odpowiednich środków, w szczególności standardowych klauzul umownych Komisji europejskiej lub certyfikacji odbiorców danych w ramach mechanizmu Tarczy Prywatności, gdy posiadają oni siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik może poprosić o udostępnienie kopii ww. środków (zob. art. 6.6 – „Prawa kandydatów dotyczące ich danych”). 
Po stronie każdej Jednostki Rekrutującej leży odpowiedzialność za wdrożenie tych samych środków w celu zabezpieczenia transferu danych poza jej kraj pochodzenia, zależnie od tego, czego wymagają lokalne przepisy.
F) Prawa kandydatów dotyczące ich danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Kandydatom przysługuje szereg praw w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, a mianowicie:
- Prawo do bycia poinformowanym: Kandydaci mają prawo do uzyskania zwięzłych, przejrzystych, zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji o sposobie, w jakim przetwarzane są ich dane osobowe.
- Prawo dostępu: Kandydaci mają prawo uzyskać (i) potwierdzenie, że ich dane osobowe są lub nie są przetwarzane i - w przypadku ich przetwarzania = uzyskać (ii) dostęp do tychże danych, wraz z ich kopią. 
- Prawo do sprostowania: Kandydaci mają prawo zażądać sprostowania niedokładnych, dotyczących ich danych osobowych. Mają również prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, m.in. poprzez złożenie zgłoszenia uzupełniającego. 
- Prawo do usunięcia danych: W niektórych wypadkach Kandydaci mają prawo zażądać usunięcia dotyczących ich danych osobowych. Prawo to nie jest jednak prawem absolutnym, a administrator może mieć prawne lub uzasadnione powody do zachowania tychże danych. 
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: W niektórych wypadkach Kandydaci mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
- Prawo do sprzeciwu: Kandydaci mają prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu swoich danych osobowych z powodów związanych z ich osobistą sytuacją, gdy wspomniane przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes administratora. Administrator może jednak przytoczyć uzasadnione i przekonujące argumenty uzasadniające konieczność ich dalszego przetwarzania. 
- Prawo do wydawania instrukcji dotyczących wykorzystania danych po śmierci: Kandydaci mają prawo przekazać administratorowi instrukcje dotyczące wykorzystania swoich danych osobowych po ich śmierci.
Kandydat może skorzystać z powyższych praw poprzez kontakt:
- z wytypowaną do tego celu osobą z ramienia Jednostki Rekrutującej, u której ubiega się o konkretne stanowisko, w szczególności w odniesieniu do wszelkiego przetwarzania danych prowadzonego przez tę jednostkę w ramach procedur rekrutacyjnych (określenie typu zgromadzonych danych, sposób wykorzystania tychże danych, zwracanie się do stron trzecich w ramach przeprowadzania procedury itp.); lub
- pod adresem ogólnym Accor.dataprotection.ines@accor.com , w szczególności w odniesieniu do wszelkiego przetwarzania danych związanego konkretnie z korzystaniem z Platformy Rekrutacyjnej i zarządzaniem kontem Kandydata.
W trosce o poufność i ochronę danych osobowych Kandydatów konieczne będzie dokonanie ich identyfikacji zanim udzieli się odpowiedzi na ich wniosek. W tym celu, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości korzystającego ze swoich praw Kandydata, zostanie on poproszony o dołączenie do swojego zgłoszenia kopii oficjalnego dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego lub paszportu. Na wszystkie otrzymane wnioski odpowiemy najszybciej, jak będzie to możliwe, i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kandydaci mogą ostatecznie złożyć skargę do organu nadzorczego (link do wykazu organów nadzorczych na terenie Unii Europejskiej: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych (data Protection officer) Grupy Accor pod adresem: accorhotels.data.protection.officer@accor.com.

7) Linki hipertekstowe
Zabrania się tworzenia linku hipertekstowego do Platformy Rekrutacyjnej bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Accor SA. Wnioski należy kierować do dyrektora ds. publikacji Platformy Rekrutacyjnej na następujący adres: support@ines-helpdesk.freshdesk.com .
Platforma Rekrutacyjna może proponować linki do innych platform, witryn lub aplikacji. W zakresie, w jakim spółka Accor SA nie jest w stanie sprawować kontroli nad tymi zewnętrznymi źródłami, nie podejmuje ona żadnych zobowiązań odnośnie do dostępności i treści tych źródeł i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na tych zewnętrznych źródłach lub z nich pochodzące. Accor SA nie ponosi również odpowiedzialności za udowodnione lub domniemane szkody lub straty, wynikające z lub w związku z użytkowaniem bądź z faktem, iż zaufano treściom, towarom lub usługom dostępnym na tych zewnętrznych źródłach.

8) Odpowiedzialność
A) Odpowiedzialność spółki Accor SA
Platforma Rekrutacyjna i jej Treść są dostarczane w stanie niezmienionym i zależnie od ich dostępności.
Spółka Accor SA nie gwarantuje bezbłędności ani ciągłej dostępności Platformy Rekrutacyjnej lub jej Treści. 
Platforma Rekrutacyjna jest zwykle dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem: 
- przypadku wystąpienia siły wyższej;
- dostępności sieci internetowej;
- tymczasowych zawieszeń funkcjonowania Platformy Rekrutacyjnej z przyczyn technicznych związanych z aktualizacją Platformy Rekrutacyjnej, jej utrzymaniem lub jakąkolwiek inną przyczyną natury technicznej.
Spółka Accor SA zobowiązuje się zachować należytą staranność w celu zapewnienia dostępu do Platformy Rekrutacyjnej i dołożyć wszelkich starań, aby usunąć wszelkie nieprawidłowości, o których zostanie poinformowana. Accor SA może być jednak zobowiązana do czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Platformy Rekrutacyjnej bez uprzedniego powiadomienia, zwłaszcza z przyczyn technicznych i/lub celem przeprowadzenia prac utrzymaniowo-konserwacyjnych, bez względu na ich pochodzenie lub powód, co nie pociąga za sobą odpowiedzialności ze strony firmy Accor SA. 
Należy zaznaczyć, że Internet oraz systemy komputerowe i telekomunikacyjne, które mogą być stosowane w związku z dostępem i korzystaniem z Platformy Rekrutacyjnej, nie są wolne od błędów i czasem mogą wystąpić usterki i przerwy w ich funkcjonowaniu. Spółka Accor SA nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z Internetu. Do Kandydatów należy podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich sprzętu, danych, oprogramowania itp., w szczególności przed skażeniem wirusem i/lub próbą włamania, których mogliby się stać ofiarami.
Spółka Accor SA ponosi odpowiedzialność wobec Kandydata wyłącznie za działania bezpośrednio jej przypisane i powodujące bezpośrednie szkody dla rzeczonego Kandydata. 
W żadnym wypadku Spółka Accor SA nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wobec Kandydata za: 
(i)    szkody pośrednie, uznane jako takie przez sądy francuskie, 
(ii)    szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z Warunkami Ogólnymi korzystania z Platformy Rekrutacyjnej lub 
(iii)    szkody wynikające z jakichkolwiek działań przypisywanych Kandydatowi, jakiemukolwiek innemu Kandydatowi lub jakiejkolwiek stronie trzeciej.
B) Odpowiedzialność Kandydata
Kandydat ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Platformy Rekrutacyjnej, w tym za przestrzeganie swoich zobowiązań wynikających z Warunków Ogólnych. 
W związku z tym Kandydat zabezpiecza spółkę Accor SA przed wszelkimi skargami, reklamacjami, działaniami i/lub wszelkiego typu roszczeniami, jakie mogłyby zostać wniesione przez stronę trzecią przeciwko Accor SA na podstawie naruszenia przez Kandydata któregokolwiek z ciążących na nim zobowiązań lub gwarancji wynikających z Warunków Ogólnych lub, bardziej ogólnie, w ramach korzystania przez niego z Platformy Rekrutacyjnej. Kandydat zobowiązuje się do wypłacenia spółce Accor SA odszkodowania za wszelkie uszczerbki, straty i/lub szkody, jakie mogłaby ona ponieść, oraz do pokrycia wszelkich kosztów, uiszczenia opłat i/lub opłacenia zasądzonych kwot, do których uregulowania mogłaby ona zostać zobowiązania z tego tytułu.

9) Obowiązujące prawo – spory 
Niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu francuskiemu. 
W przypadku jakiejkolwiek skargi lub sporu dotyczącego stosowania, interpretacji lub wykonania Warunków Ogólnych, Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych lub odwołaniem się do procedury mediacyjnej. W razie braku polubownego porozumienia właściwe będą wyłącznie sądy francuskie.
Uzgadnia się, że oryginalnym językiem niniejszych Warunków Ogólnych jest język francuski i że w razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami rzeczonych Warunków Ogólnych i oryginałem obowiązywać będzie wersja francuska.

10) Różne
W przypadku gdy jedno lub więcej postanowień Warunków Ogólnych uznane zostanie za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji lub przez obowiązujące prawo lub przepisy, wówczas postanowienie to zostanie usunięte, przy czym nie będzie to miało wpływu na ważność oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec pozostałych postanowień niniejszych Warunków Ogólnych.
Fakt, że spółka Accor SA nie skorzysta z żadnego prawa wynikającego z postanowień Warunków Ogólnych nie może zostać uznany jako zrzeczenie się korzyści wynikających z tego postanowienia lub prawa do późniejszego skorzystania z postanowienia i/lub do ubiegania się o odszkodowanie za jakiekolwiek naruszenie tego postanowienia.

11) Pomoc – Informacje – Skargi 
Wszelkie prośby o udzielenie informacji, objaśnień, pomocy, a także wszelkie skargi dotyczące Platformy Rekrutacyjnej należy kierować do spółki Accor SA pocztą elektroniczną na następujący adres support@ines-helpdesk.freshdesk.com. Pamiętaj, że nie przyjmujemy zgłoszeń na ten adres e-mail.